บริการของ NQA ตามลำดับอักษร

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

NQA

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ที่ได้รับการยอมรับใน ระดับสากล มาตรฐานนี้ให้โครงสร้างการทำงานและหลักการ ต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการบริหารกิจกรรมทาง ธุรกิจในเชิงสามัญสำนึกเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ISO 9001 เหมาะสมกับใครบ้าง?

องค์กรทุกรูปแบบสามารถรับประโยชน์จากการใช้ระบบ ISO
9001 ได้เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีหลักการบริหาร
แปดประการรองรับอยู่ดังนี้:

 • องค์กรที่มุ่งเน้นเพื่อลูกค้า
 • ความเป็นผู้นำ
 • การมีส่วนร่วมของบุคคล
 • ยืนยันการทำงานเป็นกระบวนการ
 • แนวทางการบริหารอย่างเป็นระบบ
 • การตัดสินใจโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
 • ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับซัพพลายเออร์
 • การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ของการจดทะเบียนคืออะไร?

 • ความพึงพอใจของลูกค้า - จากการให้บริการผลิตภัณฑ์ ที่สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 • ต้นทุนในการดำเนินการที่ลดลง - ผ่านการปรับปรุงกระบวน การอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน
 • สร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ได้แก่
  พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย - โดยการทำความเข้าใจว่า กฎข้อบังคับต่างๆ นั้นมีผลกระทบกับองค์กรและลูกค้า ของคุณอย่างไร
 • การจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น - ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายและความสามารถในการ ติดตามผลิตภัณฑ์และบริการได้ดียิ่งขึ้น
 • เป็นการรับรองทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ - โดยการให้หน่วยงาน อิสระเป็นผู้ตรวจสอบรับรองกับมาตรฐานที่ผ่านการยอมรับ
 • โอกาสในการสร้างลูกค้ามากขึ้น - โดยเฉพาะเมื่อลูกค้า ได้กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าจะต้องผ่านมาตรฐานใน ระดับหนึ่ง

จะรับการจดทะเบียนได้อย่างไร?

กระบวนการการจดทะเบียนประกอบด้วยขั้นตอนสามขั้น ต่อไปนี้:

 • ขอสมัครจดทะเบียนโดยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ QMS
 • NQA จะทำการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 - องค์กรจะต้องสามารถแสดงการดำเนินงานด้วยระบบการบริหาร คุณภาพอย่างเต็มรูปแบบเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือน และจะต้องผ่านการตรวจสอบภายในองค์กรแบบครบวงจร
 • NQA มอบสิทธิ์ในการจดทะเบียนเพื่อให้องค์กรเป็น ผู้ควบคุมมาตรฐานต่อไป การรักษามาตรฐานนั้นทำได้โดยการ เยี่ยมชมประจำปีและทำการตรวจสอบรับรองมาตรฐานใหม่ ทุกๆ สามปี
Sunday Times 100 Best Companies To Work For 2013 - best company 2013
Ascertiva GroupRegistration No: 02513162
Follow us on twitterFollow us on LinkedinNQA News

 HOTLINE 08000 522424 |Terms of Use | Legal | Helpful Links | Site Map | Accessibility