Home РЕСУРСИ Събития

ISO 22000:2018 ПРЕХОДЕН КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

05 април 2019
ПРЕХОДЕН КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, В СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 22000:2018

Дата: 11 април 2019 г.
Времетране: 9:30 - 17:00 ч. 

Курсът за вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на хранителните продукти е важна стъпка в  разбирането на условията, процесите и изискванията за поддържане на СУБХП.  Този курс Ви дава много задълбочен подход спрямо промените в новата версия на стандарта и има за цел да отговори на изискванията на система за управление на безопасност на хранителните продукти, съгласно изискванията на ISO 22000:2018.
Настоящият еднодневен курс има за цел да Ви предостави разбиране за фундаменталните принципи, процеси, клаузи и изисквания на стандарта. Обучението е  насочено предимно към делегати, които са преминали обучение по хранителна безопасност /ISO 22000:2005, FSSC 22000, HACCP/ и трябва да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 22000:2018. Този курс дава много по-задълбочен подход спрямо промените в новата версия на стандарта. В частност, разглеждане на новите клаузи, съдържание, оценка на риска, заинтересовани страни и възможности за развитие. Курсът има за цел да представи на делегатите практически подход към методологията на СУБХП за постигане на съответствие между условията за хранителна безопасност в организацията и изискванията на ISO 22000:2018.
 

ЦЕЛИ НА КУРСА
 1. Да обясни целта, структурата и методите на ISO 22000:2018
 2. Да разясни как се разработва, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват, приложение и ползи.
 3. Преглед на основните законодателни изисквания, които са свързани с хранителната безопасност.
 4. Запознаване с изискванията на ISO 22000:2018.
 5. GAP анализ и посочване на разликите с предишната версия.
 6. Демонстриране на ползите от интегриране на СУБХП.
 7. Да подготви делегатите за успешно планиране, подготовка, провеждане и докладване на вътрешен одит.
 8. Планиране, подготовка, изпълнение и докладване на за вътрешен одит, като използвате цикъла на Деминг /Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие/
 9. Да представи отговорностите на вътрешния одитор и ролята му в процеса на поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление.

В обучението са сериозно са затъпени практически занятия и казуси, които спомагат за усвояването на материала.  
 
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ:
 1. Технолози и служители, които са отговорни за разработването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на внедрени системи за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000, FSSC 22000 или HACCP.
 2. Мениджъри и членове на екипа, които са ангажирани с планиране, изпълнение и докладване на вътрешни одити на системи за управление. Това може да се отнася както за съответствие със системата, рискове на площадката и оценка на отговорността.
 3. Лица, които са отговорни за развитие на бизнеса и подобрение на резултатите в организацията чрез интегрирането на система за управление на безопасността на храните.