ISO 14001 : 2015 Certifikace New Environmental | NQA

Nejnovější verze mezinárodního normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2015 byla zveřejněna a publikována v září 2015.

ISO 14001:2015 je náhrada za ISO 14001:2004.
 
Čtěte dále nebo si stáhněte: download the ISO 14001:2015 Guide and Gap Analysis.

JAKÉ JSOU ZMĚNY NORMY ISO 14001:2015?

Díky nové společné struktuře ISO 14001:2015 má vyšší úroveň kompatibility s dalšími normami systémů řízení, jako je ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 a budoucí ISO 45001:2016, s nimiž bude integrace snadnější.

Vysvětlení, k jakým změnám došlo ve struktuře, klíčových konceptech a terminologii normy, jsou vysvětleny níže.

PŘEHLED PŘECHODU

  • Přechodové období jsou tři roky (ukončení přechodu ke dni 15. září 2018)
  • Stávající certifikace může být upgradována/aktualizována kdykoliv v průběhu tří let přechodového období
  • Nové certifikáty budou vydány se standardními podmínkami
  • Certifikáty vydané podle ISO 14001:2004 budou mít  platnost jen do data přechodu, tj. maximálně do 14. 9. 2018.

Změny ve struktuře normy

Novou strukturu normy ISO 14001:20015 definuje Annex SL:

1. Předmět normy
2. Základní pojmy
3. Termíny a definice
4. Kontext organizace
5. Vedení (leadership)
6. Plánování
7. Podpora
8. Provoz
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování

KLÍČOVÉ POJMY

Níže je uveden přehled hlavních změn mezi verzí 2004 a 2015.
Norma obsahuje několik nových požadavků a změny v základních pojmech. Budete se muset připravit na změny a přizpůsobit váš systém environmentálního managementu pro splnění nových požadavků a stanovit harmonogram přechodu.

Kontext organizace

Jedná se o nový požadavek na identifikaci vnitřních i vnějších faktorů a podmínek, které mají vliv na organizaci. Můžeme jmenovat jen několik vnitřních a vnějších faktorů, například do vnitřních faktorů by se mohla zahrnovat i kultura organizace a schopnosti organizace, zatímco do vnějších faktorů by se mohly zahrnovat dopady ze změny klimatu, záplav a dostupnosti přírodních zdrojů, atd. Organizace musí informovat všechny zainteresované strany o svém systému EMS a o požadavcích, které má plnit.

VEDENÍ

Zde jsou stanoveny lepší podmínky pro top management, aby vedení organizace prokázalo angažovanost a odhodlání řídit environmentální systém.
 
Tip: Vrcholové vedení firmy bude muset vzít odpovědnost za účinnost systému EMS a poskytovat EMS podporu a potřebné zdroje.

Strategické řízení ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vrcholový management musí zajistit, aby politika životního prostředí a environmentální cíle byly v souladu s celkovou podnikatelskou strategií a při revizích byly výstupy a veškeré důsledky zahrnuty do strategického řízení organizace.

Tip: Je to nová příležitost pro audity ISO 14001, kdy by mělo být věnováno více času na diskusi s vedením organizace.

RIZIKO A PŘÍLEŽITOSTI

Jedná se o nový koncept, který je představen v části normy "plánování". To vyžaduje, aby organizace zjišťovala, prováděla, řešila a přijímala opatření pro identifikaci rizik a příležitostí spojených s aspekty a dopady na životní prostředí, (včetně s tím souvisejícím dodržováním legislativních povinností).

Tip: Rizika a příležitosti. Myšlenkou může být, jak ovlivňují potenciálně velmi nepříznivé odchylky od očekávaných (ohrožení) činnost organizace nebo jak potenciální prospěšně odchylky od očekávaných (možnosti) ovlivňují činnost organizace.

PERSPEKTIVA Životní cyklu

Identifikace aspektů a dopadů na životní prostředí by nyní měla být provedena současně s ohledem a na hlediska životního cyklu, tedy od získání suroviny nebo vytvoření z přírodních zdrojů až po ukončení životnosti produktu. Z hlediska celého životního cyklu by měla být vzata při stanovení kontrol i hodnota řetězce (viz níže).

Tip: Z hlediska celého životního cyklu se nevyžaduje podrobné posouzení životního cyklu; stačí jednoduchá úvaha, která z etap životního cyklu má být kontrolována nebo která ovlivňuje produkt v průběhu životního cyklu.

Hodnotový řetězec - kontrola a vliv

Je třeba stanovit a brát v úvahu ekologické požadavky v oblasti veřejných zakázek a projektové činnosti produktů a služeb organizace.

Tip: Konstrukční procesy by měly zahrnovat vývoj, dodávku, používání a na konci jejich životnosti, jak budou produkty zlikvidovány.

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI

S současným požadavkům na měření a analýzu sledování je stanoven navíc nový důraz na potřebu hodnocení.
 
Tip: Hodnocení je interpretace výsledků a analýz. To není pro manažery nové, ale je výslovně v normě poprvé. Procesy mohou být dobře definovány a efektivní, ale že dávají optimální výsledky? To může být nová výzva pro interní audity.

AUDIT

Norma je napsána ve prospěch organizací, nikoliv auditorů. Auditoři budou muset pochopit a poznat, jaký rozsah a typ důkazů, které budou přijatelné pro potvrzení shody s požadavky normy verze 2015.
 
Při auditování podle normy ISO 14001:2015 budou auditoři vést dialog s podnikateli, budou hledat porozumění a vysvětlení, jak organizace plní politiku, strategii a cíle v oblasti životního prostředí. Současně budou zjišťovat, jak vedení zajišťuje kompatibilitu. Auditorské zkušenosti z klientského pohledu mohou být rozdílné, ale je pravděpodobné, že revize procesu auditu bude dávat větší přidanou hodnotu pro auditované organizace.

NÁŠ ZÁVĚR

Norma ISO 14001:2015 se zaměřuje i na řízení obchodní terminologie a koncepty, aby tím bylo zabezpečeno, že environmentání systémy jsou začleněny do celkových obchodních procesů organizace a nejsou samostatnými oddělenými částmi/systémy. Tyto změny budou vyžadovat vyšší úsilí ze strany organizací, ale celkový výsledek bude znamenat účinnější systém řízení EMS, který bude schopen dosáhnout lepších výsledků v oblasti ochrany životního prostředí.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI VÁM

Budete se muset připravit na změnu a přizpůsobit váš systém environmentálního managementu pro splnění nových požadavků a stanovit harmonogram přechodu na normu ISO 14001: 2015, ale nebojte, jedná se o partnerství a my vám pomůžeme pochopit změny, interpretovat nové koncepce a jednat o důsledcích:
  • FAQ - odpovědi na nejčastěji kladené otázky na jednom místě zde .

  • Webové semináře - Připojte se k hodnotiteli: Richard Walsh, Environmental Management Systems, přednáší přehled změn normy ISO 14001:2015. Podívejte se na záznam: Watch a pre recorded one  nebo se zaregistrujte zde: register for an upcoming one here,

  • Průvodce rozdílovou analýzou - dokumenty - ke stažení: download zde 

  • Technická helpline - volejte naše obchodní poradce na telefonu +420 603 539 628 nebo odešlete vyplněný formulář na e-mail: info@nqa.cz

  • Napište si o nabídku - vyplňte náš poptávkový formulář pro náklady na certifikaci zde nebo napište na e-mail: info@nqa.cz  

Zůstaňte v kontaktu

Další snadný způsob, jak si udržet kontakt, je nás sledovat na Twitter nebo LinkedIn .Twitteru nebo LinkedIn.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628