Home Certifikace

Certifikační proces

Proces certifikace systémů řízení je jednoduchý a sleduje obecný postup pro jednotnou normu systémů managementu ISO - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301. Ve speciálních standardech jako je AS 9100 a IATF 16949 jsou určité rozdíly a rozšiřující požadavky, které rádi vysvětlíme pokud o ně zažádáte.

TŘI KROKY K CERTIFIKACI

Žádost - Požádáme Vás o vyplnění formuláře žádosti, abychom měli informace o vaší společnosti a vaše požadavky. Můžete to udělat vyplněním rychlého online dotazníku, nebo online formální žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a poskytnutí návrhu na certifikaci.

 • Audit - Jakmile odsouhlasíte návrh certifikace, rezervujeme vám auditora NQA, který provede dvě povinné návštěvy ve vaší organizaci, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční nejméně po dobu tří měsíců a byl podroben přezkoumání managementu a plnému cyklu interních auditů. * Poznámka: mohou existovat další požadavky na některé z více technických norem - v tomto případě vás na ně upozorníme.

 • Certifikace - Po úspěšném dvoustupňovém auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou i elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

POČÁTEČNÍ CERTIFIKAČNÍ AUDIT

STUPEŇ 1

Účelem tohoto auditu je potvrdit, že vaše organizace je připravena k druhému stupni auditu. Tento auditu se uskuteční ve vašem centru řízení (obvykle v sídle společnosti) a bude se jednat opřezkoumání  dokumentace.

Během auditu 1. stupně váš auditor musí:

 • potvrdit správnost informací, které jste odeslali během procesu žádosti

 • potvrdit, že systém managementu splňuje požadavky normy
 • potvrdit stav implementace vašeho systému řízení

 • potvrdit rozsah a předmět certifikace

 • zkontrolovat shodu s legislativními požadavky

Výstupy auditu 1. stupně:

 • zpráva, která identifikuje jakýkoli nesoulad nebo příležitosti ke zlepšení. V případě potřeby bude obsahovat dohodnutý plán nápravných opatření

 • návrh termínu auditu 2. stupně

 • plán auditu 2. stupně

STUPEŇ 2

Účelem tohoto auditu je potvrdit, že systém řízení plně vyhovuje požadavkům zvoleného standardu v praxi. Pokud máte pouze jednu nebo více provozoven, které chcete zahrnout do vaší certifikace, pak bude váš auditor také muset prověřit tyto aktivity / místa.

Během auditu 2. stupně váš auditor musí:

 • zdokumentovat, jak systém odpovídá standardu pomocí objektivních důkazů

 • provést vzorkování procesů a činností definovaných v rozsahu certifikace

 • navštívit všechy odloučené lokality, další provozovny nebo odloučené aktivity k vyhodnocení efektivity systému řízení mimo sídlo.

 • nahlásit jakékoli neshody nebo příležitosti ke zlepšení

 • vypracovat plán dohledového auditu a dohodnout datum pro první inspekční návštěvu

Pokud auditor identifikuje závažné neshody, certifikát nelze vydat, dokud nebudou provedena nápravná a preventivní opatření. Požadavky na akreditaci vyžadují, aby nápravy byly dokončeny do šesti měsíců, jinak nelze certifikaci doporučit bez zopakování auditu 2. stupně.

Konkrétně pro ISMS se tento požadavek vztahuje na všechny neshody, které se týkají procesu interního auditu nebo řízení. Certifikát nemusí být pro ISO 27001: 2013 vydán, dokud neexistují dostatečné důkazy prokazující, že byla provedena opatření pro přezkoumání vedení a interní audity ISMS jsou účinné a budou udržovány.

DOHLEDOVÝ AUDIT

Po získání certifikace bude vystaven certifikát, který bude platný po dobu 3 let. To je vedeno prostřednictvím ročních kontrolních auditů (dohledový auditů) a tříletého recertifikačního auditu (úplný systémový audit).

Dohledové audity se provádí každoročně, aby bylo zajištěno dodržování zvolených standardů v průběhu tříletého certifikačního cyklu.

Frekvence a délka trvání dohledového auditu závisí na těchto faktorech:

 • velikost a strukturu organizace

 • složitost a rizika činností

 • počet standardů systémů řízení zahrnutých v předmětu certifikace

 • počet provozoven uvedených v předmětu certifikace

Během dohledového auditu musíte prokázat neustálé zlepšování. To je základní požadavek všech standardů ISO, což NQA podporuje.

CO SE STANE, POKUD SE VÁŠE PODNIKÁNÍ ZMĚNÍ BEHĚM TOHOTO OBDOBÍ?

Nedělejte si starosti - jsme zvyklí na pravidelně se měnící organizace všech tvarů a velikostí, včetně dalších provozoven, dalších aktivit, zvýšení nebo snížení počtů zaměstnanců. Jsme připraveni na všechny změny a přizpůsobení vašemu oboru / standardů / systému řízení tak, aby vyhovovaly vašim obchodním požadavkům - stačí, abyste byli k nám upřímní a dali nám včas o změně vědět.

Náš přístup k certifikaci založený na partnerské spolupráci a je navržen tak, aby váš certifikační program vyhovoval vašim požadavkům na podnikání - nikoliv naopak!

MÁTE DALŠÍ DOTAZY?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně certifikačního procesu, rádi vám vše vysvětlíme.

Neustále zlepšujeme

Informujte se o nákladech na získání a udržení certifikace s akreditací UKAS
Nemáte na to čas? Volejte 736 613 947 nebo požádejte a my se Vám ozveme zpět.