Home Zdroje Blog Červen 2019

Co musíte vědět o certifikaci AS9100

02 června 2019

Jak se připravit na certifikaci podle normy AS9100D Systémy managementu kvality – Požadavky na systém kvality pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně. 

Komu je norma primárně určena?

Skupina norem AS9100 představuje oborový standard pro leteckou výrobu, je akceptována světovými výrobci letounů a sjednocuje požadavky na vstup a zapojení organizací do dodavatelského řetězce v leteckém průmyslu. Její vývoj a implementace ve všech úrovních dodavatelského řetězce je koordinována IAQG (International Aerospace Quality Group). Společné požadavky s ČSN EN ISO 9001:2016 poskytují návod, jak vybudovat, dokumentovat a udržovat efektivní systém managementu, zahrnující vývoj a výrobu produktů pro letectví a kosmonautiku. Mezinárodní norma ISO 9001 je základním dokumentem pro systémy managementu kvality, norma AS9100 vyžaduje splnění dalších rozšiřujících požadavků specifických pro letecký průmysl.

Komu dalšímu se může norma hodit?

Norma zároveň platí pro kosmický a obranný průmysl, navazuje na požadavky českých a mezinárodních obranných standardů (ČOS, AQAP). Jedná se zpravidla o organizace, které dodávají materiály či díly, provádí jejich zpracování a montáž, a/nebo zajišťují jejich prodej. Mohou to být výrobní organizace nebo organizace poskytující služby, tj. zprostředkovávají procesy nezbytné k plnění požadavků zákazníků a zákonných požadavků na produkt. Je-li kdekoliv v normě uveden pojem „produkt“, má se na mysli také související „služba“. V případě obchodování s produkty a zajišťování kooperací (např. tepelné zpracování, povrchová úprava, testování a zkoušení v externích laboratořích) je aplikován navazující standard AS9120B.

Co norma vyžaduje?

Norma AS9100 představuje model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu. Uvádí požadavky na systém managementu kvality pro letectví a kosmonautiku. Norma AS9100D platí od 20. září 2016.

Požadavky na výrobu zůstávají přísnější pro validaci procesů a řízení zvláštních procesů (navazující na požadavky NADCAP). Nadále se požaduje dokumentovaný postup pro řízení neshod a nápravných opatření.

Jaký je obsah normy a její struktura?

Norma AS9100D respektuje vyšší závaznou strukturu podle Annex SL a její uspořádání navazuje na ČSN EN ISO 9001:2016. Struktura je společná a obě normy lze integrovat v jednom podnikovém systému managementu kvality.

Rozdílné jsou přístupy leteckých norem AS9100 a AS9120 pro výrobce a distributory. Odlišné jsou rovněž požadavky na auditory ISO 19011 a AS9101.

ČSN EN ISO 9000:2016 Systémy managementu kvality (QMS) – Základní principy a slovník AS9100D QMS – Požadavky na systém kvality pro organizace v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality (QMS) – Požadavky AS9120B QMS – Požadavky a systém kvality pro distributory
ČSN EN ISO 19011:2018 Směrnice pro auditování systémů managementu AS9101F Systém řízení kvality – Požadavky na audit v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu

Hodnocení efektivnosti procesů vychází ze dvou kritérií s možným dopadem na shodu procesů a produktů:

  • Auditor musí dle AS9101F vystavit neshodu proti požadavku AS9100D, pokud proces nemá plánované výsledky a nebyla přijata vhodná opatření.
  • Auditor musí dle AS9101F vystavit neshodu proti požadavku AS9100D, pokud činnosti plánované v procesu nejsou realizovány a/nebo nejsou zcela realizovány.
  • Auditor musí dle AS9101F vystavit hlavní neshodu vůči efektivitě nápravných opatření v případě, že ve dvou po sobě následujících auditech je nalezena stejná nebo podobná neshoda.

Oproti ISO 9001 navíc AS9100D zdůrazňuje:

  • Bezpečnost produktu (stav, ve kterém je produkt schopen vykonávat navržené nebo zamýšlené použití bez působení neakceptovatelného rizika zranění osob nebo zničení majetku). Tento termín navazuje na již dříve doplněné termíny kritická položka, klíčová charakteristika a zvláštní požadavek.
  • Prevenci před napodobeninami (zamezení padělaných produktů nebo dílů, u kterých je podezření na padělání). Nově standard vyžaduje, aby se s padělanými součástkami pracovalo stejným způsobem jako s neshodným produktem. To znamená, že musí být segregovanán a odstraněn z dodavatelského řetězce. Nelze ho např. vrátit dodavateli formou reklamace.  
  • Konfigurační management se řídí se samostatnou normou ISO 10007, včetně řešení potřeb zainteresovaných stran.      
  • Management rizik v dodavatelském řetězci, který využívá doporučení návodného standardu AS9134.       
  • Povědomí závažnosti (individuální příspěvky jednotlivců ke kvalitě, poškození cizími předměty – FOD). 

S jakými pojmy se setkáme?

Na rozdíl od jiných specifických a náročných oborů se zdůrazňují vybrané požadavky, jako je řešení padělků – napodobenin dílů, zastarávání produktů, řízení dodavatelských řetězců, včetně přejímání a zkoušení vstupních materiálů, informační bezpečnost nebo etické chování. Zásadním požadavkem je bezpečnost produktu, klíčové charakteristiky a kritické položky jsou postupovány všem dodavatelům (tj. „flow down“) a jejich porozumění musí být komunikováno v celém řetězci. Uplatňuje se kontrola prvního kusu („FAI“), zahrnující proces kontroly, ověření a dokumentaci reprezentativního vzorku/položky z první výrobní dávky nově vyráběného dílu, nebo z dávky následující po zavedení jakékoliv konstrukční změny, změny výrobního procesu, a/nebo nástrojů. Zásadním požadavkem je prevence, vyhledávání a odstraňování cizích předmětů (FOD) jako opatření k zamezení vniknutí neshodných dílů do dodavatelského řetězce.

Co můžeme využít z ISO 9001? 

Kontext organizace a požadavky na vrcholové vedení jsou vyžadovány v obdobném rozsahu, pozornost je zejména věnována souladu politik a cílů organizace a jejího strategického směrování. Pokud v organizaci existuje funkce představitele vedení pro kvalitu, může být tato osoba nadále angažována pro bezpečnost produktu nebo řízení bezpečnostních rizik. Zvažování rizik na úrovni managementu, provozních procesů, produktů a externích poskytovatelů představuje vhodnou základnu znalostí pro posuzování a ošetřování rizik v letectví.

Doporučuje se ponechat si v organizaci příručku kvality, a aktualizovat ji s ohledem na změny v leteckém standardu. Norma nevyžaduje, aby organizace měnila zaužívané názvosloví.

Jaký je přínos pro organizaci (bez ohledu na certifikaci)?

Zavedení systému kvality pro leteckou výrobu představuje splnění vysoce náročných kvalitativních požadavků na procesy a produkty. Na rozdíl od automobilního průmyslu, orientovaného na hromadnou či sériovou výrobu, může napomoci nastavit robustní výrobní a kontrolní systémy pro kusovou a malosériovou výrobu.

Letecký sektor má zpracovány mimořádně detailní postupy pro odhalení místa úniku problému nebo vzniku neshody. Jsou zaměřeny na prevenci výskytu problémů, zabránění odeslání neshodných produktů či služeb zákazníkovi. Příkladem je řízení přesunu prací, kdy musí organizace řídit přechodný nebo stálý přesun práce do kooperace nebo mezi externími poskytovateli a hodnotit, nakolik splňují požadavky.

Jaký odborník nám dokáže systém zavést?

Pro zavedení systému kvality AS se organizacím doporučuje využít služeb kvalifikovaného a kompetentního poradce/odborníka s praktickými zkušenosti v leteckém průmyslu. Transformace systému kvality na požadavky nových leteckých norem AS9100D, AS9120B není formální záležitostí, tj. nejedná se o „překlopení dokumentovaných postupů“, neboť se mění velké množství technických požadavků na provoz a jeho podporu (kap. 7, 8).

Kdo nám dokáže standard certifikovat?

Standardy AS9100/9120 může certifikovat akreditovaný certifikační orgán, který má schválené auditory dle oborových standardů AS9104. Seznam schválených certifikačních orgánů a auditorů je možné nalézt IAQG databázi OASIS. V České republice je jedním z takových certifikačních orgánů je NQA Certification Ltd. V zastoupení NQA CZ s.r.o.

Kdo po nás tuto normu může požadovat?

Norma AS9100 je vyžadovaná zákazníky na všech úrovních dodavatelského řetězce v leteckém, kosmickém a obranném průmyslu.

Kde lze normu obstarat?

Všechny podstatné informace týkající se revizí a změn předpisů v leteckém průmyslu získáte na webových stránkách International Aerospace Quality Group (IAQG).Normy AS91xx vydává Česká agentura pro standardizaci (ČAS).K dispozici jsou normy AS9100D a AS9120B, včetně české verze AS9100D na ČSN-Online.