Home Zdroje Blog Květen 2018

Přehled ISO 45001

14 května 2018
ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky) představuje nový standard bezpečnosti na pracovištích, který nahradí současnou normu OHSAS 18001. 

Co je ISO 45001?

ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky) představuje nový standard bezpečnosti na pracovištích, který nahradí současnou normu OHSAS 18001. V současnosti byly ukončeny práce a norma ISO 45001 je od března k dispozici všem uživatelům. Pro držitele certifikace podle OHSAS 18001 začne tříleté přechodové období, kdy musí přejít na ISO 45001.

Proč jsou standardy pro bezpečnost a ochranu zdraví důležité?

V roce 2013 bylo konstatováno asi dva a půl miliónu úmrtí, vztahujících se činnostem na pracovištích. Většina těchto smrtelných pracovních událostí, tj. kolem dvou miliónů jsou nemocí z povolání a zbytek následky pracovních úrazů. Zvýšená rizika vyplývající z pracovních podmínek a bezpečnosti práce vyplývají:

 • Z nesprávného nakládání nebezpečnými chemickými látkami, barvami a ředidly;

 • Manipulací se zařízením bez odpovídajícího zaškolení obsluhy;

 • Úrazy po uklouznutí a pádech;

 • Nesprávným zvedáním a nevhodnou manipulací s břemeny;

 • Prací v extrémně vysokých teplotách.

Současně mají pracovní úrazy a dlouhodobá pracovní neschopnost významný dopad na produktivitu práce. Jedná se o přímé náklady spojené s pracovními úrazy, včetně navyšování pojištění, pokut a výpadkem pracovníků nebo poškozením výrobního zařízení. Dále musí být zváženy náklady na dodatečný nábor nových pracovníků, o morálních závazcích pečovat o zraněné lidi nemluvě.

Nepřímé náklady se dají jen těžko vyčíslit. Pracovní úrazy často vedou ke zhoršené pracovní morálce, fluktuaci pracovníků a podniky se jen obtížně vyrovnávají s požadavky zákonů a předpisů. Organizace s četným výskytem pracovních úrazů ztrácejí dobrou pověst a nedaří se jim získávat nové pracovníky. Pokud jsou správně využívány postupy BOZP, mohou se takovým problémům naše podniky vyhnout.

Proč zavádět systém managementu BOZP?

Organizace, které získaly certifikaci OHSAS 18001 mají pozitivní zkušenosti se zavedením systému BOZP. Držitelé certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 také nebudou mít zásadní problémy s rozšířením o požadavky BOZP, neboť budou společně využívat jednotnou strukturu v jednom systému. Co můžete zavedením systému managementu BOZP získat, můžete:

 • snáze plnit zákonné požadavky, předpisy a normy v oblasti bezpečnosti práce;

 • zlepšovat výkonnost pracovníků a omezovat neproduktivní činnosti;

 • se systematicky věnovat rizikům a příležitostem;

 • lépe řídit požadavky na změny firemní kultury.

Další benefity získají přímo pracovníci společnosti prostřednictvím

 • striktního dodržování požadavků na bezpečnost na pracovištích;

 • prevence nemocím z povolání a snižováním nákladů na pojištění;

 • vyšších mezd, které si pracovníci vydělají při omezení v době nemoci;

 • ochrany pracovně právních vztahů formou důkladných pracovních smluv.

Přestože všechny normy pro systémy managementu očekávají zapojení pracovníků, jde norma ISO 45001 ještě dál. V některých specifických požadavcích na kontext organizace a vedení společnosti jsou řešeny jak role vedoucích pracovníků, tak i všech ostatních pracovníků.

Stávající norma OHSAS 18001Norma OHSAS 18001 byla publikována britským úřadem pro standardizaci v roce 1999, a to společně s návodem na použití, normou OHSAS 18002:

 • Norma OHSAS 18001 uvádí hlavní požadavky na plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

 • norma OHSAS 18002 poskytuje návod pro zavedení požadavků OHSAS 18001.

V roce 2007 byla norma OHSAS revidována a došlo ke sjednocení struktury a obsahu se systémem environmentálního managementu podle ISO 14001.

Nová norma ISO 45001

Nová norma nahrazuje OHSAS 18001, je plně kompatibilní s Annexem SL a umožňuje bezproblémovou integraci požadavků na BOZP do stávajících systémů managementu. ISO 45001 umožňuje organizacím, aby efektivněji využívala procesní uspořádání, a aby se nezaměřovala na dokumentované postupy pro plnění požadavků. Obdobně tomu je po přechodu na normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Od vedení se především očekává, že bude zvažovat a řešit konkrétní rizika BOZP ve své organizaci.

Časový rámec pro publikování ISO 45001

 

 • 7. leden 2016: Zveřejněn návrh ISO/DIS 45001.

 • 19. květen až 13. červenec 2017: Návrh lhůty pro hlasování ISO/DIS 45001.2, zpětná vazba - norma ISO 45001 přijata.

 • 30. listopad 2017: Zahájeno hlasování k FDIS 45001.

 • 25. leden 2018: Ukončeno hlasování a vydán FDIS 45001.

 • 12. březen 2018: Oficiální zveřejnění ISO 45001:2018.

Po zveřejnění normy ISO 45001 se očekává, že držitelé certifikace OHSAS 18001 budou mít tříleté přechodné období pro přechod jejich certifikace na standard ISO 45001.Termín tohoto přechodného období je stanoven ode dne oficiálního vydání standardu.

Srovnání OHSAS 18001 a ISO 45001

Pokud již máte certifikaci OHSAS 18001, nebudete muset při přechodu na ISO 45001 provádět zásadní změny. Některé z rozdílů, které se mohou objevit:

1.    Větší důraz na zapojení pracovníků

V OHSAS 18001 je hlavní důraz kladen na pracovníky a jejich proaktivní přístup. Jednak si musí být vědomi závažnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jednak mají sami být aktivní. Norma ISO 45001 zdůrazňuje váhu zapojení vedoucích pracovníků i zaměstnanců na pracovištích.
Většina nových požadavků se vyskytuje v článku 4 (Kontext organizace) a v článku 8 (Provoz). Struktura ISO 45001 se zásadně liší od uspořádání systému podle OHSAS 18001. Naši klienti mají k dispozici rozdílovou analýzu, kde mohou porovnat, jak požadavky ISO 45001 navazují na OHSAS 18001.
 
2.   Rozšířené zaměření plánů ochrany zdraví a bezpečnosti

Další významný rozdíl, který uvidíte mezi normami OHSAS 18001 a ISO 45001, je zaměřen na výhody systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. OHSAS 18001 se zaměřoval především na snižování negativních dopadů incidentů na zdraví a bezpečnost. ISO 45001 se na druhé straně zaměřuje na ocenění pozitivního dopadu řešení rizik a příležitostí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Mezi tyto výhody patří:

 • Nižší pojistné
 • Zvýšení produktivity práce na pracovišti
 • Lepší morálka na pracovišti
 • Zákaznické uznání sociální odpovědnosti

Norma ISO 45001 se více zaměřuje na řízení rizik, ale také vnímá pozitivní kulturní změny, které může mít řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důkazem je zvýšený počet požadavků na zapojení pracovníků na řízení podniku. Od podnikového vedení se očekává porozumění kontextu organizace, včetně zainteresovaných stran, plnění zákonných požadavků a zohlednění dalších externích vlivů.

3.    Omezení standardizovaných postupů

Mnoho organizací si povšimne, že požadavky na certifikaci ISO 45001 jsou méně podporovány dokumentovanými postupy (udržovanými dokumentovanými informacemi), než u normy OHSAS 18001. Požadavky uvedené v článcích 6 (Plánování), 7 (Podpora) a 8 (Provoz) byly navrženy s ohledem na flexibilitu, především jsou založeny na rizicích a příležitostech.

ISO 45001 bude nadále vyžadovat, aby organizace zavedly a zdokumentovaly postupy pro ochranu zdraví a bezpečnost práce strukturovaným způsobem. Norma neobsahuje konkrétní požadavky na provedení těchto postupů. Tato změna byla provedena ze dvou důvodů:

 • Má být zajištěno, aby se řešení rizik a příležitostí řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci zaměřovaly na specifické potřeby a rizika daného podniku.

 • Je usnadněna integrace plánů řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci do kultury organizace tím, že budou vyžadovány požadavky důležitých externích stran.

Požadavky BOZP se liší podle odvětví a norma ISO 45001 umožňuje, aby se na pracovišti lišily. Například pracovní rizika ve stavebnictví se velmi liší od rizik ve farmaceutickém průmyslu. Obě organizace tak mohou sledovat velmi odlišná nebezpečí s cílem zmírnit jejich riziko. Přidaná flexibilita nového standardu by měla usnadnit organizacím vytvářet plány ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které řeší rizika jejich konkrétních pracovišť.

Kdo může normu ISO 45001 využívat?

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví se vztahují na jakýkoli druh podnikání s pracovníky - certifikaci mohou získat velké i malé organizace. Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci mohou být snadno přizpůsobeny potřebám podniků v celé řadě průmyslových odvětví. Využití nového formátu Annex SL v normě ISO 45001 usnadní organizacím různých velikostí a různých typů průmyslových odvětví přijetí nových norem.

Pokud vaše organizace již vlastní certifikaci OHSAS 18001, měli byste vážně uvažovat o získání certifikátu ISO 45001. Tato norma nahradí řadu norem OHSAS 18000, takže vaše předchozí certifikace bude muset být po zveřejnění ISO 45001 převedena.

Co můžete od normy ISO 45001 očekávat?

Stejně jako mnoho nových mezinárodních norem bude i ISO 45001 používat formát Annex SL. To znamená, že využívá závaznou strukturu a identický text, společný pro všechny systémy managementu. Annex SL je nový rámec pro systémy řízení. Je navržen tak, aby usnadnil implementaci a správu více standardů v jedné organizaci. Ačkoli každá norma bude mít specifické oborové požadavky, bude sdíleno mnoho společných požadavků. Tím jsou řešeny rozdílné přístupy k požadavkům na obecný management, shodný pro různé obory.

Proč je Annex SL užitečný?

Stejně jako většina nových nebo nedávno upravovaných standardů bude ISO 45001 dodržovat nový formát Annex SL. Jedná se o stejnou závaznou strukturu a identické texty pro systémy managementu, které jste mohli vidět v nedávných revizích ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a ISO 27001: 2013.

Uspořádání normy respektuje závaznou vyšší strukturu a ovlivňuje mnoho nových standardů ISO využívaných pro certifikaci. Společný identický text norem přináší ucelenou terminologii a sjednocuje definice pro systémy managementu.

Od Annex SL se očekává:

 • Omezení administrativy, danou uvolněním požadavů na dokumentaci.

 • Sjednocení pojmů, struktury a požadavků mezi různými normami.

 • Lepší porozumění požadavkům a definicím v různých normách.

 • Omezení potřeby opakovaných procesů s cílem zachovat různé certifikáty.

 • Zvýšení efektivity procesů na správu systému, potřebných pro certifikaci.

Struktura Annex SL je použita pouze pro mezinárodní normy a technické specifikace. Postupem času budou mezinárodní normy společně rozvíjet soubory požadavků.

Pokud je vaše organizace v současné době certifikována podle ISO 9001: 2015 nebo ISO 14001: 2015, jistě budete již seznámeni s Annex SL. Formát Annex SL se skládá z 10 částí:

 • Předmět normy
 • Citované dokumenty
 • Termíny a definice
 • Kontext organizace
 • Vedení (leadership)
 • Plánování
 • Podpora
 • Provoz
 • Hodnocení výkonnosti
 • Zlepšování

Pojďme se s nimi blížeji seznámit.

Článek 1: Úvod

Kapitola 1 je úvodem do systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP). Poskytuje výklad zvolených přístupů:

 • Předkládá požadavky na plnění systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

 • Definuje specifické požadavky oboru.

 • Řeší procesy a pracovní funkce, které ovlivňují SM BOZP.

Kapitola 2: Normativní reference

Kapitola 2 obsahuje odkazy na jiné normy, které jsou zmíněny v ISO 45001.

Kapitola 3: Termíny a definice

Kapitola 3 je zaměřena na termíny a jejich definice. Některé termíny jsou využity z Annexu SL, další pojmy vyjasňují specifické požadavky systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kapitola 4: Kontext organizace

Kapitola 4 Kontext organizace je v souladu s Annexem SL, certifikované organizace mohou využít zkušenosti s aktualizací QMS a EMS, držitelé certifikace OHSAS 18001 mohou využít stávající dokumentaci. Annex SL je pravidelně revidován, neboť byly zjištěny a postupně jsou odstraňovány drobné rozdíly v normách ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 27001.

Cílem kontextu organizace je:

 • Vyhodnotit, zda organizace sleduje své podnikatelské či jiné záměry.
 • Identifikvoat interni a externí záležitosti, které jí k budou napomáhat k dosahování zamýšlených výstupů.
 • Dokumentovat rozsah aplikovaného systému managementu.

Při zavádění ISO 45001 se má organizace soustředit na záležitosti, které ovlivňují její systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci na pracovištích. David Smith, předseda odborné komise pro vývoj ISO 45001, vysvětluje, proč se nový přístup liší od existujících plánů. Kromě tradičního přístupu, kdy se systém BOZP orientoval především na pracovníky a pracovní prostředí, zvažuje ISO 45001 požadavky:

 • Inspekčních a dozorových orgánů
 • Smluvních stran
 • Externích poskytovatelů.

Kapitola 4: Kontext organizace je rozčleněna do 4 článků, dva z nich jsou zcela nové (4.1 a 4.2).

4.1: Porozumění organizaci a jejímu kontextu

 • Nový požadavek. Využijte návod A 4.1.

 • Nový koncept se vztahuje k záležitostem a hlediskům ovlivňujícím provozní podmínky, tj. zákonné a jiné požadavky, řízení organizace a zúčastněné strany.

4.2: Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran (ZS)

 • Nový požadavek. Organizace zvažuje zainteresované strany (ZS) a jejich relevantní potřeby a očekávání; týká se pracovníků, zákazníků, vlastníků nebo správních rad, konkurence a regulátorů.

 • Z kontextu vyplývají rizika a příležitosti ZS. Certifikované organizace mají být připraveny na diskusi s auditorem o požadavcích zainteresovaných stran.

4.3: Určování rozsahu systému

4.4: Systém managementu

Kapitola 5: Vedení (Leadership)

Kapitola 5 Vedení (Leadership) dodržuje formát Annexu SL, předtím se požadavky zaměřovaly na „odpovědnost managementu“. V souladu s Annexem SL obsahuje 3 články, navíc má jeden specifický článek pro konzutace a zapojení pracovníků.

Důraz se posouvá od zajišťování k „zapojování“ či spoluúčast pracovníků. Také pracovníci musí dbát ochranu, zlepšování výkonnosti a podporu SM BOZP. Od vedení se očekává, že bude více usměrňovat a konzultovat postupy.

Vrcholové vedení má prokázat míru své vůdčí role a závazek k udržování a rozvíjení SM BOZP, přitom může uplatňovat různé způsoby vedení. Kromě seznámení s požadavky na systém managementu mohou být vedoucí pracovníci požádáni, aby auditorům objasnili konkrétní implementaci systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

5.1: Vedení a závazek

 • Článek obsahuje obdobné požadavky jako OHSAS 18001, čl. 4.4.1, 4.4.3 a 4.4.6.

 • Posílen je požadavek na zapojení pracovníků do rozvoje plánu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, například formou konzultací s představitelem pracovníků.

5.2: Politika

 • Politika má být vhodná pro účel a kontext organizace a podporovat závazek vedení vytvářet vhodné pracovní podmínky pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Vedení se v ní zavazuje k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, k respektování zákonných požadavků a ke konzultacím s pracovníky.

 • Organizace nemá opomenout systematický přístup k řízení rizik a příležitostí BOZP.

 • Zaměřte se na obsah politiky BOZP a způsob jeho sdělování pracovníkům a dalším zainteresovaným stranám.

5.3: Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace

 • Tento článek je podobný s čl. 4.4.1 v OHSAS 18001.

5.4: Konzultace a zapojení pracovníků

 • Nový požadavek, který rozšiřuje požadavky na „management“.

 • Požadavek na zapojení pracovníků byl posílen, týká se dokumentovaných informací ke stanovení odpovědností pracovníků k účasti na konzultacích a při komunikaci s vedením.

 • Ke konzultacím, komunikaci a zapojení pracovníků mají být k dispozici dokumentované informace o jejich odpovědnosti v oblastech, které mají řídit.

 • Je podporováno zapojení ne-manažerských rolí v SM BOZP, včetně vyšetřování pracovních úrazů, hodnocení rizik, řízení a monitorování činností nebo interních auditů.

Kapitola 6: Plánování

Kapitola plánování souvisí s kapitolou 4, kdy je kontext organizace využíván pro řešení rizik a příležitostí. Normy pro systémy managementu nyní zdůrazňují požadavek na analýzy a hodnocení rizik.

V tom se liší systémy certifikované podle OHSAS 18001, kde je zdůrazněn princip prevence a souvisejících nápravných a preventivních opatření. ISO 45001 představuje více komplexní přístup. Od organizací se očekává, že budou identifikovat nebezpečí, a pokud posoudí rizika jako příliš vysoká, budou mít stanoveny osoby odpovědné za prevenci. Novela ISO 45001 mnohem jednoznačněji používá termínů „hazard“ (nebezpečí) a „incident“ (nehoda, nežádoucí událost).

6.1: Opatření k řešení rizik a příležitostí

 • Čl. 6.1.1 je novým požadavkem, v rámci plánování SM BOZP má být zohledněn kontext organizace, jmenovitě int. a ext. záležitosti, potřeby zainteresovaných stran a jak tyto záležitosti ovlivňují rozsah systému.

 • Čl. 6.1.2 Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a příležitostí je podobný s čl. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3 v OHSAS 18001.

 • Z posouzení rizik vyplývá, co je třeba měřit či sledovat a poté prokázat, že tyto údaje nejsou jen shromažďovány, ale také řešeny s použitím vhodných opatření.

 • Vyžaduje se udržování souladu činností organizace se zákonnými a jinými požadavky, mezi jiné požadavky mj. náleží závazné interní postupy, smluvní závazky či pracovní smlouvy.

 • Organizace má mít stanovenu strukturu řízení provozních procesů (8.1) a procesů BOZP. Musí být plněna opatření řešící rizika a příležitosti či opatření k plnění zákonných požadavků, včetně přípravy na havarijní situace.

6.2: Cíle BOZP a plánování jejich dosažení

 • Tento článek je podobný s čl. 4.3.3 v OHSAS 18001. Cíle musí podporovat politiku a mají mít přiděleny potřebné zdroje. U cílů mají být detailně uvedeny činnosti, odpovědnost, časový plán a způsob jejich hodnocení.

 • Cíle a plány k jejich dosažení jsou dokumentovanou informací, vedení je odpovědné za jejich přezkumávání.

Kapitola 7: Podpora

Kapitola 7 řeší podporu a zdroje, které jsou nezbytné k zavedení systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Mnoho požadavků na zdroje souvisí s kapitolami ke kontextu (4), závazku vedení (5) a plánování BOZP (6) a byly již uvedeny v OHSAS 18001, čl. 4.4 a 4.5.

7.1: Zdroje

 • Organizace musí určit zdroje nebytné pro plánování BOZP.

 • Musí být stanoveno, jak budou tyto zdroje poskytovány.

7.2: Kompetence

 • Tento článek je podobný s čl. 4.4.2 v OHSAS 18001. Základní požadavky na kompetence pracovníků zůstávají, nejsou vyžadovány postupy. Dokumentované informace mají doložit hodnocení a osobní rozvoj pracovníků. Mají být vyhodnocována opatření k hodnocení efektivnosti výcviku

7.3: Povědomí

 • Tento článek je podobný s čl. 4.2.2 v OHSAS 18001. Pracovníci musí být seznámení s požadavky politiky, nebezpečími a riziky a vědět, jakým způsobem ovlivňují výkonnost BOZP.

 • Organizace musí plánovat jakým způsobem bude informovat pracovníky o bezpečnosti práce na pracovištích, o nebezpečích a rizicích. Vedení má pracovníky seznamovat s důležitými výsledky šetření BOZP.

 • Pracovníci mají být informování o všech činnostech, které jsou plánovány v oblasti BOZP, a které mají provádět.

7.4: Komunikace

 • Tento článek je podobný s čl. 4.4.3.2 v OHSAS 18001. Nyní samostatný článek posiluje požadavky na komunikaci, kdo, co a jak má komunikovat, ale i co je obsahem komunikace a zdali je komunikace efektivní.

 • Dokumentované informace požadují záznamy, není jednoznačně vyžadováno zdokumentovat postupy.

7.5: Dokumentované informace

 • Termíny „dokumentované postupy“ a „záznamy“ byly nahrazeny termínem „dokumentované informace“. Dokumentace je nyní vyžadována za účelem demonstrovat vhodnost, přiměřenost a efektivnost procesů BOZP.

 • Oraganizace může aktualizovat dokumentaci SM BOZP, kterou využívala pro plnění požadavků OHSAS 18001. Zvažte dokumentaci externího původu.

 • Dokumentované informace musí být řízeny.

Kapitola 8: Provoz

Kapitola 8 Provoz využívá pouze jeden požadavek Annexu SL, nicméně jsou zde shrnuty hlavní požadavky na provoz.

Organizace přecházející z OHSAS 18001 budou plnit řadu nových požadavků ISO 45001.

8.1.1: Plánování a řízení provozu

 • Tento článek je podobný s čl. 4.4.6 v OHSAS 18001.Ustanovuje požadavek na „plán“, obsahující kritéria procesu a jejich hodnocení podle čl. 6; požaduje se vypracování dokumentovaných informací o provozu a adaptace pracovníků v provozu. Prakticky to představuje řízení rizik a nebezpečí v provozu, které musí být plánovanou činností.

8.1.2: Eliminace nebezpečí a omezení rizik BOZP

 • Nový požadavek. Řízení provozu musí zohledňovat zásady risk managementu a hierarchii řízení, viz A 8.1.1 tj. omezit nebezpečí na pracovištích a související rizika, jak je to jen možné (ALARP).

8.1.3: Management změn

 • Nový požadavek řešící změny v provozu. Specifikuje požadavky na plánované změny, včetně souvisejících zdrojů k jejich realizaci.

 • Pro řešení nebezpečí a rizik, změnu pracovních podmínek, zařízení, zácvik pracovníků nebo plnění právních požadavků má organizace vyčlenit odpovídající zdroje.

8.1.4: Obstarávání

 • Požadavek se vztahuje na obstarávání zboží, služeb ve shodě na požadavky systému managementu Dále jsou zahrnuty požadavky na dodavatele (ex. poskytovatele) a outsourcing.

 • Neopomeňte požadavek na koordinaci činností více dodavatelů v jednom provozu a řešení bezpečnosti návštěv. Musí být stanovena kompetence a kritéria pro pracovníky ext. poskytovatelů.

 • Jsou rozšířeny požadavky na outsourcované procesy.

8.2: Havarijní připravenost a reakce

 • Požadavky čl. 4.4.7 OHSAS 18001 jsou rozšířeny a zahrnují plánování komunikace.

 • Organizace musí plánovat opatření k zabránění nebo zmírnění nepříznivých dopadů na pracoviště z havarijních situací. Následně revidujte havarijní plán po incidentu nebo nácviku havarijní situace.

 • A 8.2 – Havarijní plány mohou zahrnovat živelné pohromy, technické nebo člověkem vyvolané události, které vznikly v pracovní době či mimo ni. Mají být zváženy nebezpečné situace (viz 6.1.2.1).

Kapitola 9: Hodnocení výkonnosti

Kapitola 9 řeší potřebu monitorování SM BOZP, včetně hodnocení výkonnosti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Od organizace se očekává, že určí činnosti, které mají být měřeny, monitorovány, analyzovány nebo vyhodnocovány. K tomu má být vytvořen, používán a udržován proces, odpovídající činnostem a kritériím systému BOZP. Další očekávané procesy zahrnují provádění interních auditů a hodnocení souladu se zákonnými a jinými požadavky.

Hlavní požadavky na hodnocení SM BOZP byly předtím uvedeny v OHSAS 18001, čl. 4.5 a 4.6. Požadavky byly rozšířeny, aby bylo docíleno harmonizace s Annexem SL.

9.1: Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování

 • Požadavek OHSAS, čl. 4.5.1 byl rozšířen a nyní zahrnuje kritéria (ukazatele) a komunikaci.

 • Postupy byly nahrazeny požadavkem na stanovení KPI a na uchovávání dokumentovaných informací o výkonnosti SM BOZP.

 • Mají být zváženy potřeby monitorování zákonných a jiných požadavků, identifikována rizika a příležitosti, vyhodnocovány plány a cíle organizace a také monitorována efektivnost řízení provozu.

9.1.2: Hodnocení shody

 • Specifický požadavek ISO 45001, obdobný ISO 14001.

 • Hodnocení shody se zákonnými a jinými požadavky má být plánováno ve stanovených intervalech.

9.2.1: Interní audity

 • Tento článek je podobný s čl. 4.5.5 v OHSAS 18001.

 • Interní audity musí doložit shodu s kritérii ISO 45001 a vlastními požadavky organizace na SM BOZP.

 • Interní audity mají být plánovány ve stanovených intervalech.

9.2.2: Program interního auditu

 • Proces interního auditu musí zahrnovat komunikaci s pracovníky a pokud je jmenován, s představitelem pracovníků.

 • Neshody z auditu musí být řešeny a musí být přijímána opatření k neustálému zlepšování systému.

 • K auditování a stanovení kompetencí auditorů mohou organizace využít návod ISO 19011.

9.3: Přezkoumání systému managementu

 • Tento článek je podobný s čl. 4.6 v OHSAS 18001.

 • Musí být přezkoumána efektivnost SM BOZP, zvýšený důraz je dán na komunikaci a zlepšování, vyplývající ze zjištěných rizik a příležitostí.

Kapitola 10: Zlepšování

Kapitola 10 Zlepšování především řeší přístup organizace k přijímání opatření vedoucích ke zlepšování SM BOZP.

10.1: Zlepšování

 • Pro zvyšování efektivnosti SM BOZP má organizace vyhledávat opatření k řešení rizik a příležitostí, které umožňují vytvářet pozitivní prostředí pro změnu kultury a zlepšovat výkonnost systému.

10.2: Incident, neshoda a nápravné opatření

 • Tento článek je podobný s čl. 4.5.3, 4.5.3.1 a 4.5.3.2 v OHSAS 18001.

 • Byla vypuštěna preventivní opatření, neboť jsou základním konceptem celého systému BOZP. Opatření k řízení incidentů a neshod musí být přijímána včas včetně řešení následků. Pokud byla přijata bezprostřední nápravná opatření, může organizace přijmout další opatření k předcházení podobných událostí nebo výskytu potenciálních neshod.

 • Organizace musí aplikovat hodnocení rizik a následně omezit jejich výskyt.

 • Analýza kořenových příčin je základem postupného zlepšování, po organizaci bude vyžadováno určit, co způsobilo incident nebo neshodu, jaká byla přijata opatření k řešení a zdali byla přehodnocena rizika nebo provedeno opakované hodnocení rizik jako součást prevence. To se týká obdobných problémových oblastí v provozu.

 • Identifikuje-li organizace opatření, je povinna jej implementovat, přezkoumat jeho efektivnost a podle potřeby provést změny v systému managementu.

10.3: Neustálé zlepšování

 • SM BOZP musí být neustále zlepšován, čehož může být dosaženo různými způsoby a metodami (viz Příloha A 10.3).

 • Organizace má prokázat, že využívá výstupů analýz a hodnocení procesů k vyhledání podprůměrných výkonů a příležitostí ke zlepšení.

Přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001

Pokud uvažujete o certifikátu ISO 45001 nebo již máte certifikát OHSAS 18001, proces certifikace se příliš neliší. Zde je několik tipů, jak usnadnit přechod.

 1. Obstarat si normu ISO 45001 a seznámit se s jejím obsahem

Tento krok je nezbytný, ať již máte certifikaci OHSAS 18001 nebo ne. Seznamte se s požadavky ISO 45001, které vytvářejí systém managementu BOZP.

 1. Identifikovat informace o zákonných a jiných požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a promyslet, jak bude organizace hodnotit soulad s požadavky a prokazovat efektivnost systému BOZP.

Začít hodnocením souladu se zákonnými a jinými požadavky je vhodné pro organizace, které v současné době nejsou certifikovány podle OHSAS 18001. Pokud již máte certifikaci systému BOZP, pravděpodobně byly tyto informace zpracovány. Pokud tomu tak není, nyní je čas na identifikaci zákonných požadavků a požadavků předpisů, které mohou ovlivnit váš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 1. Vyhodnotit rizika na pracovišti a vypracovat metodiku hodnocení rizik.

Podobně se tento krok týká především organizací, které v současné době nemají certifikát OHSAS 18001. Pokud máte certifikaci, aktualizujte svou dokumentaci pro posuzování rizik.

 1. Provést rozdílovou analýzu.

Rozdílová analýza může pomoci podnikům, které jsou držiteli certifikátu OHSAS 18001, stejně jako těm, kteří poprvé žádají o certifikaci. Pokud jste certifikováni podle OHSAS 18001, zaměřte se na rozdíly mezi oběma standardy. A neopomeňte, že výstupy analýzy mají zahrnovat oblasti pro zlepšení. Pro další informace o certifikaci podle normy ISO 45001 si prostudujte naše sady nástrojů ISO 45001 nebo přímo kontaktujte NQA.

Více informací v anglické jazy získáte na ISO 45001 certification, naše přístupy a metody uvádí ISO 45001 toolkit nebo nás