Home Zdroje Blog Listopad 2019

Jsem norma IATF 16949:2016. Seznamte se.

05 listopadu 2019
Zpracoval: Milan Trčka

Komu je norma primárně určena?

Norma IATF 16949:2016 „Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu“ navazuje na technickou specifikaci ISO/TS 16949:2009 a společně představují nejvíce využívané oborové standardy. Povinně jsou normy využívány přímými dodavateli výrobců vozů, tzv. „Tier 1“; kteří mohou rozšířené požadavky na výrobu automobilů dále požadovat v navazujícím řetězci dodavatelů.

Komu dalšímu se může norma hodit?

Předpis IATF 16949 stanovuje požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu, a to včetně montáže a servisu produktů. Zajišťuje lepší návaznost mezi požadavky výrobců vozů (OEM) a různorodými specifickými požadavky dalších zákazníků vyrábějících jednotlivé komponenty. Požadavky OEM členů IATF jsou nyní dostupné a sdíleny na jednom místě.

Norma může být využívána v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, je vhodná jak pro certifikační audity, tak i zákaznické audity systému kvality.

Co norma vyžaduje?

Norma ISO/TS 16949:2009 přechází na předpis IATF 16949:2016, podporující základní principy ČSN EN ISO 9001:2016. Mění se struktura požadavků, která navazuje na novelu normy ISO 9001. Vrcholové vedení je odpovědné za efektivní fungování podnikových procesů, jejich hodnocení a zlepšování. Posílen je požadavek na zapojení celého vedení v rozvoji podniku, omezuje se komplexní odpovědnost jedné osoby za řízení kvality. Od manažerů se očekávají důkladnější přístupy při plánování, řízení a hodnocení procesů.

Předpis určuje především postupy pro hromadnou výrobu vozidel, zohledňuje technologicky náročné produkty a klade velké požadavky na plnění souvisejících právních a technických předpisů týkající se kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Nově je zaměřen na dodávky produktů se zabudovaným softwarem.

Zdůrazňuje se role představitele vedení, týká se i dalších představitelů pro zákazníka nebo bezpečnost produktu. Očekává se, že celé vedení porozumělo požadavkům na management kvality, širšímu kontextu prostředí, včetně sociálních, kulturních a právních následků podnikání.

Byly aktualizovány a harmonizovány specifické požadavky výrobců vozidel („CSR´s“), související předpisy (publikace VDA, „Core Tools“).

Jaký je obsah normy a její struktura?

Obsah normy (struktura) je následující:

  • Kontext organizace – vedení monitoruje podnikatelské prostředí a související rizika. Požaduje se důkladnější definování dodavatelského řetězce (činnosti ústředí, podpůrné funkce, kooperace, subdodávky).
  • Vedení – Podstatně se zvýšily nároky na zapojení vrcholového vedení, nepostačuje určení jednoho představitele komplexně odpovídajícího za systém kvality.
  • Plánování – Management má zvažovat rizika a příležitosti, určovat cíle a řídit změny; kontext je zdrojem pro plány kontinuity.
  • Podpora – Organizace dbá na udržování kompetencí lidí, podílejících se na klíčových činnostech. Organizace stanovuje znalosti - „Lessons Learned“, které jsou potřebné pro fungování jejích procesů a pro dosahování shody produktů.
  • Provoz – Péče o zákazníky a komunikace při řešení zákaznických požadavků je rozšířena o povýrobní činnosti – servis a záruky za provozní spolehlivost vozidel.
  • Hodnocení výkonnosti – Požadavky na management dodavatelského řetězce jsou zaměřeny na provozní výkonnost a rozvoj systému managementu kvality u dodavatelů.
  • Zlepšování – Požadavky na vyšší bezpečnost produktů a souvisejících procesů zohledňují právní předpisy globálně i lokální v místě provozu.

S jakými pojmy se setkáme?

Plány kontinuity – organizace musí mít zdokumentováno, jak zabezpečila přerušení provozních procesů a činností v případech neočekávaných výpadků či incidentů. Plán kontinuity představuje souhrn postupů na úrovni celé organizace a na úrovni vlastníků dílčích procesů, kterými jsou ošetřena identifikovaná a vyhodnocená rizika (havarijní a nouzové plány, svolávací akce, eskalační procedury).

Bezpečnost produktu – organizace musí mít dokumentovaný proces pro management produktů a výrobních procesů souvisejících s bezpečností produktů a služeb. Na výstupu musí doložit splňují aktuální požadavky zákonů a předpisů nejen v zemích, kde jsou vyráběny, ale i v zemích určení.

Co můžeme využít z ISO 9001? 

Revize ISO/TS 16949 je vyvolána změnami normy ČSN EN ISO 9001:2016, současně je příležitostí ke změnám požadavků v automobilním průmyslu. Zvýšený důraz se klade na bezpečnost – požadavky na záruky a zpětnou sledovatelnost produktů.

Vedení organizace má zajistit soulad politiky kvality, cílů kvality a strategického směrování organizace. Leadership je vhodným stylem řízení namísto managementu pravomocí a odpovědností. Vrcholové vedení je odpovědné za zlepšování efektivnosti a účinnosti procesů, včetně podpůrných procesů. Vlastníci procesů jsou odpovědní za procesy a jejich výstupy, tito vlastníci musí být určeni vrcholovým vedením.

Vyšší pozornost je věnována zvažování rizik a prevenci, současný požadavek na provádění analýz rizik, D-FMEA či P-FMEA není dostatečný. Rizika jsou uplatňována při ověřování proveditelnosti zakázek. Studie vyrobitelnosti (nebo „Feasibility Study“) jsou zaměřeny na efektivnost procesů a plnění zákazníkem očekávaných výrobních kapacit, včetně včasnosti dodávek. V systému kvality jsou doplněny havarijní a nouzové plány či eskalační procedury o právní rizika.

Organizace provádějí monitorování, měření a vyhodnocování výrobních procesů. Hodnocení výrobní a kapacitní způsobilosti musí být vstupem pro přezkoumání systému vedením.

Jaký je přínos pro organizaci (bez ohledu na certifikaci)?

Společenská odpovědnost musí být definována pro politiky a přístupy týkající se minimálních požadavků na omezování korupce („Anti-bribery“) nebo aplikování Etického kodexu a jeho vymahatelnosti („Whiste-blowing policy“).

Organizace se naučí do analýzy rizik zahrnovat zkušenosti z předchozí výroby, ze stahování produktů do servisů, včetně stížností a reklamací, z produktových auditů nebo z oprav a přepracování. Musí být identifikována a hodnocena interní a externí rizika všech výrobních procesů a související infrastruktury (zařízení, včetně údržby strojů a zařízení). Musí být zajištěny Plány kontinuity vztahující se k rizikům ovlivňujícím plnění požadavků zákazníka.

Pokud je držitelem certifikátu ve velké společnosti konkrétní organizační jednotka, vyjasní se podpůrné funkce a vzájemné vazby v rámci korporátního uspořádání. Podpůrné funkce musí být zařazeny do rozsahu QMS (vzdálená pracoviště – ústředí firmy, designová a/nebo distribuční centra).

Jaký odborník nám dokáže systém zavést?

Očekává se, že systém bude zavádět specialista s praxí v automobilním průmyslu, který má zkušenosti s implementací normy ČSN ISO 9001:2016. Jedná se o dvě paralelní certifikace, které bude provádět certifikační orgán s uznáním IATF a současně s platnou akreditací podle ISO/IEC 17021-1 pro posuzování shody systémů managementu. V praxi to znamená, že organizace musí získat obě certifikace! Necháme vám vybrat poradce z týmu našich odborníků, kteří standard IATF 16949 implementují.

Kdo nám dokáže standard certifikovat?

Všechny organizace, které se rozhodnout dodávat do automobilního průmyslu, mají za povinnost vytvořit, udržovat a zlepšovat systém managementu kvality. Dodavatelský řetězec automobilního průmyslu nabízí několik způsobů pro zavedení a udržování systému kvality – od auditů 2. stranou, až po společnou certifikaci ISO 9001 a IATF 16949.

Kde lze normu obstarat?

Informace týkající se předpisu IATF 16949 jsou pravidelně aktualizovány na www.iatfglobaloversight.org; normu lze zakoupit u České společnosti pro jakost, o.s. Předpis IATF 16949 platí od 1.1.2017.