Home Přechod na novou normu

Návod Přechodu Pro Uživatele ISO 22301:2019

AKTUALIZACE: VZHLEDEM K OMEZENÍM COVID-19 JE PŘECHODOVÉ OBDOBÍ PRODLOUŽENO O 6 MĚSÍCŮ DO 30. DUBNA 2023.

ISO 22301:2019 „Bezpečnost a odolnost - Systémy řízení kontinuity provozu - požadavky“ byla vydána v říjnu 2019 a nahrazuje ISO 22301:2012, bylo stanoveno tříleté přechodné období. Všechny organizace, které chtějí udržovat certifikaci dle ISO 22301, budou muset během stanoveného přechodného období přejít na revizi normy 2019.

Zájmem NQA je nabídnout vhodný přechodový přístup, který je snadný pro všechny naše klienty a zajistit co nejplynulejší přechod z ISO 22301:2012 na ISO 22301:2019. K tomu máme připraveny návody a postupy.

Po dobu přechodového období bude záležet na klientech, zda se rozhodnou přejít na začátku, v průběhu nebo na konci přechodového období. Obě normy po dobu přechodu budou v platnosti.

PŘECHODOVÉ OBDOBÍ DETAILNĚJI

 • Přechodové období bylo zahájeno v říjnu 2019

  • Všechny stávající certifikáty ISO 22301:2012 pozbydou platnosti posledním dnem měsíce, kdy byla vydána norma ISO 22301:2019, tj, k 31.10.2022.

 • Po 30. dubnu 2021 musí certifikační orgán zahájit nové audity a recertifikační audity podle verze z roku 2019, do tohoto data si klient může zvolit podle vlastního zvážení.

  • QA bude nadále přijímat žádosti o certifikaci podle ISO 22301:2012 pouze pro organizace, které plánují vstupní audity před tímto termínem, i když bude upřednostňována norma ISO 22301:2019. Neočekává se žádný rozdíl v uvedeném čase nebo nákladech pro organizace, které se rozhodnout certifikovat podle nové normy.

 • Všechny zbývající audity přechodu by měly být dokončeny do 31. srpna 2022, aby byl organizacím poskytnut vhodný čas pro řešení neshod, přijetí nápravných opatření a vydání certifikátů.

 • Přechodové období končí 31.10.2022 a certifikáty podle normy ISO 22301:2012 pozbývají platnosti.

ČASOVÁ OSA PŘECHODU ISO 22301:2019

ANALÝZA ZMĚN

NQA vnímá revizi normy ISO 22301:2019 jako poměrně malou změnu. Většina požadavků a záměrů zůstala nedotčena, některé s menšími úpravami pro lepší přehlednost. Kromě toho byly některé části standardu reorganizovány tak, aby se vyloučilo propouštění a zaměřily se na požadavky specifické pro kontinuitu podnikání v rámci oddílu 8 normy.
 
Samotná kapitola 8 popisující požadavky na provoz má pozměněnou strukturu, ale její obsah se jinak významně nezměnil, ačkoliv některé požadavky byly rozšířeny nebo změněny. Organizacím je rovněž poskytnuta větší flexibilita, pokud jde o specifika dokumentace. Také byl změněn seznam termínů a definic.
 
NQA vyvinulo checklist pro přechod podle normy ISO 22301:2019, aby svým klientům poskytlo podrobnější interpretaci a návod přístupu ke změnám požadavků. Doporučujeme organizacím, aby tento kontrolní seznam používaly jako nástroj k usnadnění a zaznamenání změn v rámci svého systému řízení a k uchování tohoto dokumentu k přezkoumání při přechodovém auditu. Auditoři NQA použijí obdobný checklist pro přechod v rámci svých poznámek z auditů.
 
Pro zajištění úspěšného přechodu doporučuje NQA následující kroky:

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD K ISO 22301:2019

 • V souladu s požadavky ISO 22301:2019 musí být přechod na novou normu proveden před provedením re-certifikačního auditu. To by mělo zahrnovat veškeré změny dokumentovaných informací a důkazy o zapracování nových nebo změněných procesních požadavků.

 • Je třeba poznamenat, že organizace musí před provedením auditu přechodu na NQA provést interní audit a přezkoumání systému managementu, aby se vedení organizace seznámilo s novými nebo změněnými požadavky.

 • Organizace mohou nechat NQA provést rozdílovou analýzu oficiálním přechodným re-auditem. To lze provést ve spojení s dozorovým auditem podle normy ISO 22301:2012 nebo kdykoli před zahájením přechodu.

   

VÁŠ PŘECHOD NA ISO 22301:2019

 • Všechny organizace musí projít přechodovým auditem, který potvrdí zavedení a používání revidovaného standardu. Přechodový audit může být proveden jak v době řádného dozorovém auditu nebo re-auditu, nebo může být proveden samostatným auditem.

 • Je-li přechodový audit prováděn v průběhu dozorového auditu, může být k délce trvání auditu přidána nezbytná doba, nutná k auditování nových a rozšířených požadavků normy ISO 22301:2019.

 • Bude-li přechodný audit prováděn samostatně, bude vás certifikační orgán informovat o výpočtu doby trvání auditu v každém jednotlivém případu.

Poznámka: Konkrétní délka trvání přechodového auditu bude záviset na skutečné situaci organizace, včetně velikosti organizace a složitosti procesů BCMS.
 
Česká kancelář NQA, zastupující NQA Certification vám ochotně poskytne další informace.

VYDÁVÁNÍ NOVÝCH CERTIFIKÁTŮ ISO 22301:2019

 • Stejně jako u každého auditu bude i při neshodách zjištěných během auditu přechodu vyžadováno předložení a schválení nápravných opatření. Po schválení nápravných opatření bude vydán certifikát ISO 22301:2019.

 • Platnost certifikátu ISO 22301:2019 bude následující:

  • Samostatný přechod – bude zachována stávající „Platnost do data“.

  • Při dozorovém auditu bude zachována stávající „Platnost do data“.

  • Při re-auditu na obnovené období 3 let bude vydána nová „Platnost do data“.

KONTROLNÍ SEZNAM ISO 22301:201

Kontrolní seznam (checklist) pro přechod podle normy ISO 22301:2019 poskytuje jednoduchý rámec pro hodnocení systému řízení podle požadavků normy ISO 22301:2019.
 
Zde si můžete stáhnout kopii časové osy přechodu, kontrolní seznam přechodu a další dokumenty.
 
NQA vybízí organizace, aby checklist využily jako nástroj k usnadnění a zaznamenávání změn v rámci svého systému řízení, a aby tento dokument poskytly auditorovi NQA v průběhu přechodového auditu.

DALŠÍ PODPORY NQA

Jsme tu, abychom vás podpořili během celého procesu přechodu. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, můžeme vám poskytnout informace:

 • Technická pomoc. Prosím, zavolejte nám s případnými dotazy.

 • Rozdílová analýza. Kontaktujte nás, abychom naplánovali rozdílovou analýzu vašeho BCMS a stanovili jste si úroveň shody s požadavky ISO 22301:2019 před provedením přechodového auditu.

Pokud máte nějaké dotazy nebo si s námi chcete cokoli vyjasnit, kontaktujte nás.