Home ЗА НАС

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Като водещ сертифициращ орган, NQA Certification Ltd (NQA) прилага динамичен подход към управлението на здравословните и безопасни условия на труд като част от проактивната стратегия в бизнеса, която е от най-висок приоритет, съизмерима с целите на бизнеса.

NQA спазва своите законови задължения, кодекси на практика и други договорени условия на работа, за да осигури безопасна и здравословна работна среда за своите служители и други лица, засегнати от дейността на компанията. Където е възможно и практично, компанията ще надхвърли минималните изисквания на приложимото законодателство.

Компанията се ангажира с предотвратяването на наранявания и лошо здравословно състояние, свеждането до минимум на риска и непрекъснатото усъвършенстване на системите си за управление чрез одит и мониторинг на професионалното здраве и безопасното изпълнение.

Системата за управление на здравето и безопасността ще бъде преглеждана, поддържана и съобщавана чрез вътрешни структури за срещи.

Разпоредбите за мониторинг предоставят информация, която показва напредъка към постигане на нашите цели. Политиката и функционирането на нашата система за управление ще бъдат прегледани поне веднъж годишно в съответствие със системата за управление на бизнеса. Този преглед ще вземе предвид промените, резултатите от одита, новите технологии и най-добрите управленски практики.

Ще се използват мерки за идентификация, оценка и контрол на риска, за да се гарантира, че работниците, другите изпълнители, обитателите на помещенията и гражданите нямат неблагоприятно въздействие върху здравето и безопасността им при работа.

Управляващият директор, с подкрепата на директорите и старшите мениджъри, е в крайна сметка отговорен за изпълнението на тази политика и за предоставянето на ресурси и достъп до компетентни съвети за здравето и безопасността.

Всеки служител носи отговорност за собствената си безопасност и здравето и безопасността на своите колеги и други лица във и около работното място. Служителите получават подходящ надзор, обучение, информация, инструкции и оборудване, за да приемат безопасни методи на работа и да работят компетентно.

NQA ще се консултира със служители и други заинтересовани страни, за да гарантира, че тази политика и мерките за здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат релевантни и ефективни.

Ние се ангажираме да гарантираме, че тази политика се прилага ефективно.
Version II