ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ISO 45001

ISO 45001:2018 е най-актуалният стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.

Какво е ISO 45001?

ISO 45001 замества OHSAS 18001 като се превръща в ISO стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

Стандартът не само заменя OHSAS 18001, той ще може да се интегрира и с други системи за управление по-лесно от всякога, защото споделя новата структура, определена в Анекс SL – свързва се пряко с новите версии на ISO 9001 и ISO 14001.

Може да намерите повече информация за прехода към ISO 45001, както и за разликите с OHSAS 18001 в наличния GAP анализ ТУК

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • Безопасност на работниците
 • Управление на риска
 • Намаляване на риска
 • Предотвратяване на наранявания
 • Подобрени мерки за здравословни и безопасни условия на труд
 • Законоустановена идентификация и оценка на съответствието
 • Подобряване на производителността
 • Подобряване на организационната култура на безопасност

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН ISO 45001?

Ако Вие сте сертифицирани по OHSAS 18001, можете да преминете към ISO 45001 и да поддържате валидността на сертификата си. Има нормален 3-годишен миграционен период, така че все още има време да планирате прехода си към ISO 45001.

ISO 45001 е подходящ за Вас, ако Вие и Вашата организация трябва да покажете ангажимент за управление на безопасността на работниците и заинтересованите страни. Ако вече сте въвели система за управление на качеството или околната среда, съобразена с новата структура на Приложение SL, СУЗБР ISO 45001 може да бъде интегрирана гладко.

Организациите, които внедряват ISO 45001, се нуждаят от:

 • ясна управленска структура с определен авторитет и отговорност

 

 • определени цели за подобрение, с измерими резултати

 

 • структуриран подход към оценката и намаляването на риска, както и недостатъците в управлението на здравето и безопасността, ефективността и прегледа на политиките и целите следва редовно да се наблюдават, за да се гарантира, че подобренията и ползите за бизнеса се реализират и съответно се приоритизират.

ISO 45001 Terminology and definitions

Новите дефиниции на термините "Риск", "Работник", "Работно място" и "Идентификация на опасностите" могат да се променят поради следните причини:

Риск. Универсалната дефиниция на термина "риск" е изяснена в ISO 45001, тъй като в някои страни този смисъл е различен. Терминът "Идентификация на опасностите" е обхванат от термините "идентифициране на риска" и "контрол на риска", за да се гарантира, че обхващаме всички потенциални опасности, приложими за всички отрасли и сектори.

Работникът. Съществуват различия в дефиницията на този термин и различни правни ограничения около този термин в различните страни - в контекста на ISO 45001 "Работникът" се определя като лицето, което работи под контрола на организацията и включва подизпълнители.

Работното място. Има въпроси сред организациите относно това какво е работното място, това е ли площадката на вашата организация?

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090