ОКОЛНА СРЕДА

ISO 14001

ISO 14001:2015 е международният стандарт за управление на околната среда.

CONTACT US

Име
Email
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.

ISO 14001 е основен стандарт за системи за управление с регламентирани специфични изисквания към формулировка и поддържане на Система за управление на околната среда (СУОС). Това Ви помага да контролирате Вашите аспекти на околната среда, да намалите тяхното въздействие и да гарантирате изпълнението на нормативните изисквания.

ISO 14001 е съпътстван от ISO 14004 Системи за управление по отношение на околната среда - общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряването на СУОС.

Ви помага

  • Политика за околната среда
  • Намаляване на въздействието
  • Предотвратяване на замърсяването
  • Правно съответствие
  • Промяна на културата
  • Корпоративна отговорност
  • Репутация
  • Управление на ресурси

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090