ОКОЛНА СРЕДА

ISO 14001

ISO 14001:2015 е международният стандарт за управление на околната среда.

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.

ISO 14001 е основен стандарт за системи за управление с регламентирани специфични изисквания към формулировка и поддържане на Система за управление на околната среда (СУОС). Това Ви помага да контролирате Вашите аспекти на околната среда, да намалите тяхното въздействие и да гарантирате изпълнението на нормативните изисквания.

ISO 14001 е съпътстван от ISO 14004 Системи за управление по отношение на околната среда - общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряването на СУОС.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

  • Политика за околната среда
  • Намаляване на въздействието
  • Предотвратяване на замърсяването
  • Правно съответствие
  • Промяна на културата
  • Корпоративна отговорност
  • Репутация
  • Управление на ресурси

КАКВО Е УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА?

Управлението на въздействието върху околната среда трябва да бъде приоритет за Вашия бизнес, независимо в кой икономически сектор сте. Системата за управление на околната среда дава рамка и възможност за направата на промени на политиката и процесите, като това ще Ви помогне да подобрите Вашите екологични показатели. Освен че е по-добре за околната среда, това също може да Ви осигури по-добър контрол върху разходите и други материални облаги.
 
Има много начини за повсеместно прилагане на политиката за управление на околната среда, но най-добрият начин е сертифицирането по ISO 14001. Сертификатът по ISO 14001 щи Ви осигури незабавно признание, което може да използвате за разширяване на Вашия бизнес по екологичен и икономически устойчив начин.

ISO 14001 ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН?

ISO 14001 е подходящ за Вас, ако Вие и Вашата организация желаете да демонстрирате Вашия ангажимент за намаляване на въздействието върху околната среда на извършваните от Вас дейности и постигане на свързаните с тях финансови ползи и ползи за заинтересованите страни. Ние сме сертифицирали широк кръг организации в различни сектори като например Glenmorangie, Jaguar Land Rover, Costa Coffee и др.

"Всяка година одиторът на NQA идва на площадката, за да провери дали процесите ни функционират правилно. Тези посещения винаги са много полезни, тъй като нашият одитор не само ще проверява какво правим, но винаги ще предлагаме проактивни предложения за това как можем да подобрим нивото на работа и процесите си. "Единбургски зоопарк"

Почти всеки бизнес може да извлече ползи от сертифицирането по стандарта ISO 14001. Сертифицирането е с широк спектър на приложение и може да предложи значителни ползи за организациите във всяка индустрия или сектор, както и предоставянето на конкретна рамка за прилагане на подходящи устойчиви практики. 

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090