ОКОЛНА СРЕДА

ISO 14001

ISO 14001:2015 е международният стандарт за управление на околната среда.

Какво е ISO 14001?

ISO 14001 e международният стандарт за системи за управление на околната среда (CУОС) и е най-широко използваният стандарт за СУОС в света, с повече от 14 000 сертифицирани организации във Великобритания и над 250 000 сертификата, издадени в световен мащаб.

ISO 14001 е основен стандарт за системи за управление с регламентирани специфични изисквания към формулировка и поддържане на Система за управление на околната среда (СУОС). Това Ви помага да контролирате Вашите аспекти на околната среда, да намалите тяхното въздействие и да гарантирате изпълнението на нормативните изисквания.

ISO 14001 е съпътстван от ISO 14004 Системи за управление по отношение на околната среда - общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване. Стандартът обхваща въпроси като създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряването на СУОС.

Ви помага

  • Политика за околната среда
  • Намаляване на въздействието
  • Предотвратяване на замърсяването
  • Правно съответствие
  • Промяна на културата
  • Корпоративна отговорност
  • Репутация
  • Управление на ресурси

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090