Home СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМИ

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Интегрираните системи за управление водят до по-голяма ефективност. Ако в момента имате внедрени отделни системи, може да се свържете с нас, за да разберете как може да направите потенциални икономии.

 

В днешната конкурентна бизнес среда, рационализирането на дейностите е от съществено значение, за поддържане на ниски административните разходи. Ключовите принципи за управление включват премахване на всичко, което е излишно и укрепване на системите. Внедряването на интегрирана система за управление осигурява рамка за това. Като интегрирате Вашите системи за управление, намалявате дублирането и подобрявате ефективността си.

Интегрирането на системите за управление е много по-ефективно, отколкото това да се поддържат по отделно системи за управление. Ако в момента имате внедрени отделни системи за управление, може да се свържете с нас, за да Ви разберете как може да направите потенциални икономии.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕГРИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ?

Интегрирана система за управление е система, предназначена за управление на множество аспекти от дейностите на дадена организация, спазвайки изискванията на няколко стандарта, като например тези за качеството, околната среда и управление на здравето и безопасността при работа.

Повечето организации вече имат внедрени системи - официално или неофициално - за справяне с тези проблеми. Това, което много мениджъри не осъзнават, е степента, в която се получава дублиране на процеси или се създава излишна допълнителна работа за техните служители. В крайна сметка, безопасността, управлението на околната среда и контролът на качеството имат много общи точки, които водят до повишаване на ефективността и ефикасността на Вашата организация.

На практика, интегрирана система за управление позволява сливане на съществуващите формални системи и прилагане на най-добри практики в цялата организация.

ПОЛЗИ ОТ ИНТЕГРИРАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Успешното интегриране на системите Ви за управление води до няколко много осезаеми ползи за Вашата организация, като:

  • Минимизиране на усилия и избягване на дублирана работа
  • По-ефективно използване времето за управление
  • Използване на ресурси за изпълнение и управление на системи по един по-ефективен начин
  • Постигане на по-рентабилна сертификация
  • Редуциране на одит посещенията

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕГРИРТЕТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Повечето организации са наясно с ползите от сертификация спрямо изискванията на ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и стандарти на други системи за управление. Важно е да се знае, че целта на ISO и други стандарти е да Ви помогнат да управлявате и да работите в една по-добра организация. 

Ние може да извършим напълно интегриран одит спрямо изискванията на няколко стандарта на системи за управление.

АНЕКС SL И ИНТЕГРАЦИЯТА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Анекс SL е документът, който определя новата структура на високо ниво за всички системи за управление на ISO стандартите. Анекс SL е предназначен за по-добро и лесно внедряване на интегрирани системи за управление, като предоставя на организациите необходимите инструменти за оптимизиране, а също така спомага за насърчаване на стандартизацията и трансформиране на съществуващите системи за управление в интегриран модел. Прочетете повече за Анекс SL тук.

Общата структура е въведена в новите версии на ISO 9001 и ISO 14001, а също ще бъде въведен и в ISO 45001 (новата версия на OHSAS 18001, която се очаква да бъде публикувана). По този начин стандартите ще бъдат по-съвместими и ще се позволи по-ефективна интеграция. NQA може да Ви помогне за постигането на това.

ИНТЕГРИРАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-СЪВМЕСТИМИ

Общата структура на Анекс SL е въведена в новите версии на ISO 9001 и ISO 14001, а също ще бъде въведен и в ISO 45001 (новата версия на OHSAS 18001, която се очаква да бъде публикувана). Това прави стандартите много по-съвместим и позволява по-ефективна интеграция на системи за управление в три ключови области: качество, управление на околната среда и здравословни и безопасни условия при работа. Ето един кратък преглед на всяка една от тези всеобщо приети и приложени интегрирани стандарти на системата за управление:

  • ISO 9001: Сертифицирането спрямо изискванията на система за управление на качеството ISO 9001 показва, че Вашата организация отговаря на строги изисквания за системи за управление на качеството, свързани с: съоръжения, хора, обучение, услуги и оборудване. Постигането на тази сертификация е първа стъпка за осъществяване на процеса на непрекъснато подобрение в цялата организация.

  • ISO 14001: Сертифицирането спрямо изискванията на ISO 14001 е от съществено значение за всяка организация, която възнамерява да създаде, внедри, поддържа и подобрява ефективна система за управление на околната среда. Степента, в която се прилага ISO 14001 се основава на фактори, като например специфични политики на организацията за околната среда, видовете продукти и услуги, които тя предоставя и местоположение и условия на работа.

  • ISO 45001: ISO 45001 (новата версия на OHSAS 18001, която беше публикувана през март) обхваща изключително важната област на здравословни и безопасни условия на работа. Този стандарт ще осигури рамка за намаляване на рисковете на работното място, подобряване на безопасността на работниците и служителите, както и като цяло създава по-добри условия на труд за служителите по целия свят.

NQA МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ВАШИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

NQA има нужния опит, за да Ви помогне да внедрите интегрирани системи за управление във Вашата организация. Свържете се с нас за повече информация