ANNEX SL

Анекс SL е стандарт, който определя новата структура на високо ниво за всички ISO стандарти за системи за управление.

КАКВО Е АНЕКС SL?

Анекс SL дава структурата на високо ниво за стандартите ISO – той заменя ISO Guide 83 и разширява основата на вече възприетата структура.

То е създадено с цел въвеждане на общ език и общи термини и определения. Това ще:

 • оптимизира стандартите;
 • насърчи стандартизацията;
 • улесни интегрирането на системите за управление

НОВО ВИСОКО НИВО НА СТРУКТУРИРАНЕ НА КЛАУЗИТЕ

Изброените по-долу точки съответстват на номерираните секции на структурата на високо ниво от Анекс SL – тези секции съдържат специфичните изисквания на всеки един международен стандарт. 

 1. Обхват  
 2. Нормативни позовавания 
 3. Термини и определения  
 4. Контекст на организацията
 5. Лидерство  
 6. Планиране 
 7. Поддържане 
 8. Дейности
 9. Оценяване на резултатността
 10. Подобрение 

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ

Анекс SL ще има отражение само върху бъдещите стандарти за системи за управление – например за ISO 9001:2008 няма да бъде засегнат, но новият ISO 9001:2015 ще следва структурата, основния текст и дефинициите от Анекс SL.