Food Safety Management

FSSC 22000

FSSC 22000 is a scheme based on a combination of ISO 22000 and additional scheme requirements.

Какво е FSSC 22000?

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 is an internationally accepted certification scheme based on a combination of ISO 22000 sector specific PRP and FSSC additional requirements. FSSC 22000 has been developed in respond to customer demands for a recognizable standard against which a food safety management system can be audited and certified.  

FSSC 22000 was given Global Recognition by the GFSI (Global Food Safety Initiative), as well as other food safety schemes such as BRC or IFS. The certification scheme is owned by the Foundation for Food Safety Certification. 

FSSC 22000 has been developed for the certification of food safety systems, which guarantee the safety of products during primary production of animal products, manufacture of perishable animal and/or vegetable products, products with a long shelf life and (other) food ingredients like additives, vitamins and bio-cultures, animal food and feed production and food packaging manufacturing, and recently included catering, retail/wholesale and transport and storage services. 

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • GFSI recognition
 • Food safety
 • International food standard
 • Food fraud
 • Food defense
 • HACCP
 • Food risks
 • Food contingency plan
 • Food traceability

Ползи от сертификация по хранителна безопаност

Намалява времето за разследване до минимум icon

Намалява времето за разследване до минимум

Системата за управление ви помага да намалите времето за разследване на нарушенията спрямо безопасността на храните.

Удовлетвореност на клиента icon

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Глобално признание като реномиран доставчик icon

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

Доказани бизнес ползи icon

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Правно съответствие icon

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Повече бизнес възможности icon

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Справяне на определени ситуации icon

Справяне на определени ситуации

Ideal for responding to situations that can compromise the food safety of both products and production processes. Идеален за справяне със ситуации, които могат да компрометират безопасността на хранителните продукти, и на производствените процеси.

ПОМОГНЕТЕ НА КЛИЕНТИТЕ ДА НАМЕРЯТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ВИ

Веднъж регистрирана, Вашата организация ще бъде включена в базата данни на Фондацията, списък на всички сертифицирани организации. Уеб-сайта може да бъде намерен на  www.FSSC22000.com.  Тази база данни се използва редовно от клиенти, които търсят да валидират сертификат на дадена организация. 

С богат опит при предоставяне на акредитирана сертификация на системи за управление, NQA е идеалният партньор за сътрудничество, за да се постигнат изискванията на клиента и да се надминат очакванията на хранителната индустрия.
 
Технически комитети и взаимоотношения в индустрията. NQA е силно ангажирана в широк кръг от комитети в индустрият, екипи по писане на стандарти, което ни помага да поддържаме силна информираност при промени в индустрията.
 
Обмен на информация в помощ на организационната стратегия на нашите клиенти. NQA се ангажира да осигури информираност на клиентите по отношение на промени в стратегията на индустрията, изискванията на наредби и стандарти, които могат да окажат влияние върху подхода на Вашата система за управление.

FSSC специфични изисквания

Лого на FSSC 22000 - Сертифицираните организации имат право да използват логото на FSSC 22000. Той може да се използва върху печатни материали, уебсайтове и други рекламни материали на организацията при следните спецификации на дизайна.

Използването на логото в черно и бяло е разрешено, когато всички други текстове и изображения са в черно и бяло. Логото на FSSC не може да се използва върху продукт, етикетиране, опаковка или по друг начин, който предполага, че FSSC 22000 одобрява продукт, процес или услуга.

Степени на несъответствие - Възможни са три нива на класификация, когато отглеждащи несъответствие срещу FSSC v4.1: неосновни, основни и критични несъответствия. Специфичният график за работа с несъответсвията ще бъде посочен в одиторския доклад и предоставен на организацията при всяко посещение (ако е необходимо).

Неосновни несъответствия се повдигат, когато констатацията не засяга способността на системата за управление да постигне желаните резултати. Основни несъответствия се повдигат, когато констатацията оказва влияние върху способността на системата за управление да постигне желаните резултати. Критично несъответствие се повдига, когато безопасността на храните е пряко засегната по време на одита или когато законовите изисквания/ или сертификацията са застрашени и подложение на тотален риск. 

Прекратяване на договора за сертифициране - когато критичните несъответствия не се закрият ефективно от сертифицираната организация в рамките на определения от NQA срок, сертификатът FSSC 22000 ще бъде незабавно отнет. Освен това, неуспехът да се закрие основно несъответствие в посочения краен срок, може да доведе до повдигане на критично несъответствие. Основно несъответствие би могло да бъде повдигнато и когато планът за действие не е бил изпълнен в рамките на определения срок, след повдигане на неосновно несъответсвие по време на одита. 

Секторът за производство на фуражи - версия 4.1 на FSSC също уточнява, че стандартът PAS 222:2011 няма да се използва от прозиводители на фуражи за животни след 1 януари 2018г. Необходимо е производителите да изпозват спецификацията ISO / TS 22002-6 за фуражи.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090