IT Service Management

ISO 20000-1

Създаден, за да помогне на организациите да осигурят ефективно управлявани информационни услуги на своите клиенти.

Какво е ISO 20000-1?

ISO/IEC 20000 помага на организациите ефекасно да доставят качествено управление на информационните услуги чрез подробен процесен подход. Прилагането на ITSMS дава по-здрава основа, върху която да се изгради постоянно подобряване на системите за управление на услуги.

ISO/IEC 20000 е подходящ както за малки и големи организации, така и за вътрешни и външни клиенти. Вземете в предвид ползите от внедряването и поддържането на ITSMS като част от удовлетворяването изискванията на клиентите във Вашата организация и стратегии за непрекъсваемост на бизнеса.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • Архитектури, ориентирани към обслужване
 • SaaS
 • Cloud Computing
 • Виртуализация
 • Подобрява общото разбиране за изискванията и отговорностите
 • Осигурява рамка и се привежда в съответствие с ITIL методологии (инфраструктурна библиотека за информационни технологии)
 • Осигурява структура за непрекъсваемост на бизнес процесите и израстване в бизнеса
 • Осигурява подобрения в процесите и услугите

Ползи от придобиване на сертификация

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Подобрено управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава, че проблемите са по-лесни за избягване и коригиране.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Подобрете възприятието за добри взаимоотношения във Вашата организация с персонал, клиенти и доставчици.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Намалени оперативни разходи

Постоянното усъвършенстване на процесите и резултантната оперативна ефективност означават спестени финансови средства.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090