IT Service Management

ISO 20000-1

Създаден, за да помогне на организациите да осигурят ефективно управлявани информационни услуги на своите клиенти.

Какво е ISO 20000-1?

ISO/IEC 20000 помага на организациите ефекасно да доставят качествено управление на информационните услуги чрез подробен процесен подход. Прилагането на ITSMS дава по-здрава основа, върху която да се изгради постоянно подобряване на системите за управление на услуги.

ISO/IEC 20000 е подходящ както за малки и големи организации, така и за вътрешни и външни клиенти. Вземете в предвид ползите от внедряването и поддържането на ITSMS като част от удовлетворяването изискванията на клиентите във Вашата организация и стратегии за непрекъсваемост на бизнеса.

Ви помага

 • Архитектури, ориентирани към обслужване
 • SaaS
 • Cloud Computing
 • Виртуализация
 • Подобрява общото разбиране за изискванията и отговорностите
 • Осигурява рамка и се привежда в съответствие с ITIL методологии (инфраструктурна библиотека за информационни технологии)
 • Осигурява структура за непрекъсваемост на бизнес процесите и израстване в бизнеса
 • Осигурява подобрения в процесите и услугите

Ползи от придобиване на сертификация

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Подобрено управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава, че проблемите са по-лесни за избягване и коригиране.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Подобрете възприятието за добри взаимоотношения във Вашата организация с персонал, клиенти и доставчици.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Намалени оперативни разходи

Постоянното усъвършенстване на процесите и резултантната оперативна ефективност означават спестени финансови средства.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090