НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА БИЗНЕСА

ISO 22301

ISO 22301:2012 е международният стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

Какво е ISO 22301?

КАКВО Е ISO 22301?

ISO 22301 е международен стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (BCM). Той осигурява практическа рамка за изграждане и управление на ефективна система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, имайки за цел да го защити от широк кръг потенциални заплахи и смущения, включително:

 • технологични грешки
 • внезапна загуба на важни ресурси
 • природни бедствия
 • терористични атаки
 • други аварийни ситуации

Подходящ е точно за Вас и Вашата организация, ако искате да демонстрирате пред заинтересованите страни, че Вашата организация може бързо да преодолее оперативно поражение и да осигури непрекъснато и ефективно предоставяне на услуги.

ISO 22301 се счита за съществено изискване за организациите, които имат задължения по Закона за гражданското състояние в Обединеното кралство, включително комуналните услуги, транспорта, здравеопазването и основните обществени услуги.

Ви помага

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 22301?

 • Удовлетвореност на клиентите. Дава на Вашите клиенти увереност, че предоставяната услуга е надеждна и може да се разчита на Вас.

 • Гъвкавост на бизнеса. Избягвате ситуациите на бездействие, както и финансови загуби чрез ефективно управление на риска, готовност и план за действие при аварийни ситуации.

 • Правно съответствие. Разберете как законовите и регулаторни изисквания влияят върху Вашата организация и бъдете в съответствие с тях.

 • Подобрение на управлението на риска.  Спомага за управление на риска, бързо възстановяване от кризи и защитава Вашата репутация.

 • Доказана бизнес репутация. Независимата оценка спрямо признати стандарти говори високо и покачва стойността на Вашата марка.

 • Повече бизнес възможности. Спецификациите при възлагането на поръчки често изискват сертификат като условие за доставка, така че сертифицирането е от съществено значение.  

 • Международна признатост. Ще бъдете признати и оценяване в световен мащаб.

Ползи от сертификация по ISO 22301

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Гъвкавост на бизнеса

Избягвайте застоя и финансовите загуби с ефективно управление на риска, готовност за извънредни ситуации и планиране на извънредни ситуации.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Подобрено управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава, че проблемите са по-лесни за избягване и коригиране.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090