Home РЕСУРСИ КАЗУСИ

GLENMORANGIE И ISO 14001

18 август 2015

ПОМАГАМЕ НА GLENMORANGIE ДА ПРАВИ „ПО-ЗЕЛЕНО“ УИСКИ ЧРЕЗ СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2015

Когато Glenmorangie, иконата в производството на скоч уиски, взе решение да редуцира въздействието си върху околната среда, компанията се обърна към нас за помощ. Това бе един вид логически прогрес, тъй като NQA помогна на компанията успешно да внедри система по качеството ISO 9001. След детайлно проучване и внедряването на значими нови политики, имаме удоволствието да заявим, че Glenmorangie е вече сертифицирана по ISO 14001, система за управление опазването на околната среда. 
 
Наздраве за Вашия принос към природата!
 

Glenmorangie имаше за цел да отиде отвъд минималните законови изисквания и се стреми активно да намали въздействието си върху околната среда във всички области.

Производителят на уиски наскоро бе сертифициран по ISO 14001 – стандарт за управление на околната среда, като част от ангажимента си за намаляване на въздействието върху околната среда.

Акцент върху опазването на околната среда е приоритет за уиски индустрията като цяло, ръководена от Асоциацията на Scotch Whisky прозиводителите. Тази организация, съставена от най-големите производители на скоч, разработва стратегия за опазване на околната среда през 2010 г., като достига до консенсус спрямо целите за подобряване на цялата индустрия.
 

За Glenmorangie, най-практичният начин за постигане на тези цели беше да работи за внедряване на своя собствена система за управление и опазване на      околната среда ISO 14001.

„Винаги сме вярвали, че сме в пълно съответствие с всички законови изисквания.“ посочва, Мениджърът по съответствие, г-н Джон МакМуллен. „Тук става въпрос за нещо повече: съответствието със законовите изисквания не е достатъчно – искаме да се уверим, че непрекъснато търсим нови начини за редуциране на въздействието ни върху околната среда и занапред, като структурата предоставена ни от внедрения ISO 14001 ни помага в това начинание.”
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТВЪД ИЗИСКВАНИЯТА

Пример за този подход е справянето с отпадъчните води. Няма правно изискване за третиране на отпадъчни води, получени по време на производствения процес и често срещана практика е отпадъчните води да се изхвърлят в морето. 

В момента компанията активно проучва алтернативни начини за управление на отпадъчните води. Като се фокусира върху подобна инициатива, компанията ясно показва своята ангажираност за подобряване на околната среда.

Джон МакМуллен посочва:

"Нашите потребители стават все по-образовани по въпросите на околната среда и въпреки, че нашите екологичните показатели може да не са в центъра на вниманието на потребителя при закупуването на бутилка Glenmorangie, за нас това е сфера, която приемаме изключително сериозно.”
 

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА

Компанията взе решение да премине процес на сертификация около година преди сертификационния одит, като поиска сътрудничеството на NQA за извършването на ГАП анализ, с цел идентифициране на мерки, които трябва да бъдат внедрени или подобрени. 

“По това време вече имахме няколко налични системи”, продължава г-н Джон МакМуллен. “ГАП анализът и последващото планиране на кохерентна система за управление ни позволи да се върнем крачка назад, да направим повторна оценка на всяка част от бизнеса и да планираме стратегия за подобрение."


АСПЕКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ISO 14001 изисква всеки аспект от компанията да бъде взет под внимание. Създадената стратегия от Glenmorangie прави точно това. 

Алтернативните източници на енергия (от особено значение за дестилериите, които нямат достъп до газифицираната мрежа), управлението на отпадъците и мерките за енергийна ефективност са включени в плана за подобрение, въпреки че регулярните измервания и обучителната програма също се вземат под внимание в организацията. 

“Като преминаваме през сертификационния процес, и по-специално участието на външен одитор, става ясно за всички служители на организацията, че съответствието с всички изисквания е приоритет за нас. Подновеният акцент върху обучението е приоритет за компанията, което само по себе си е в резултат на значителни подобрения. Например, наскоро имахме малък химически разлив и всеки служител реагира спрямо плана за извънредни действия.”
 

ОТКРИВАНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ПАРТНЬОР

NQA и Glenmorangie имат установени бизнес отношения, като NQA е сертифициращия орган, който е отговорен за наблюдението на внедрената система по качество ISO 9001 на Glenmorangie.

Поради това е логично компанията да се обърне към NQA за ГАП анализ и последващ одит с цел сертифициране по ISO 14001.

“Подходът на NQA е практичен и проактивен. Нашият оценител разбира бизнеса ни и е способен да предложи решения, които са внедрени в други организации. Неговото участие винаги има насърчаващ характер, и никога не е негативно. Сигурен съм, че провеждането на ежегодни одити ще допринесе за цялостното представяне на организацията ни.”